Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech odnosi się do jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika, które ma na calu zakończyć stosunek pracy. Jaką treść powinien posiadać dokument? Jak wygląda odprawa przy wypowiedzeniu umowy w czasie okresu próbnego? Kiedy poprosić prawnika o pomoc? Czy pracownikowi przysługuje odprawa w trakcie okresu próbnego?

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno wskazywać jednoznacznie wolę zakończenia stosunku pracy. Okazuje się, że może to wynikać także z zachowania jednej ze stron, przykładowo opuszczenia stanowiska pracy. Jeśli pracodawca wyda oświadczenie o tym, że pracownik zaniechał w danym czasie świadczenia pracy, wtedy nie stanowi to wypowiedzenia umowy o pracę. Co ciekawe, wypowiedzenie nie może następować pod warunkiem, przy czym wyjątkiem jest jedynie wypowiedzenie, które zmienia warunku pracy. Z reguły wypowiedzenie nie musi wskazywać podania powodu. Ponadto, warto podkreślić, że osoba odbierająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, może żądać pisemnego podania powodu takiego stanu rzeczy. 

Forma pisemna

Pamiętajmy o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech musi występować w pisemnej formie wraz z podpisem osoby składającej oświadczenie o wypowiedzeniu. Nie wystarczy w tym przypadku użycie stempla, kopii, czy też przesłanie wiadomości e-mail. Niemieckie przepisy jasno wskazują, że brak własnoręcznego podpisu oznacza nieważność dokumentu. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, pomocą posłuży nam prawnik i doświadczona kancelaria. 

Zakończenie okresu próbnego bez zachowania okresu wypowiedzenia

W trakcie okresu próbnego pracodawca może rozwiązać stosunek pracy zgodnie z  § 622 Abs. 3 BGB. Jednakże obowiązuje tutaj dwutygodniowe okres wypowiedzenia, o czym warto pamiętać. Prawo niemieckie dopuszcza także możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku musi zaistnieć ważny ku temu powód, taki jak np. konflikt z pracownikami, agresja, uporczywa odmowa pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, kradzieże itp. 

Odprawa przy wypowiedzeniu umowy w czasie okresu próbnego

Okres próbny w niemieckich przepisach jest wskazywany jako czas, w którym pracodawca sprawdza osobę zatrudnioną pod kątem przydatności dla firmy i jego umiejętności. Okazuje się, że niemiecki kodeks cywilny nie posiada dokładnie regulowanych kwestii co do zatrudnienia pracownika na okres próbny. Możliwość taką wskazano w regulacji §622 BGB, która odnosi się do okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie  umowy w trakcie okresu próbnego wiąże się z tym, że pracownikowi nie przysługuje odprawa. Konieczne jest wypłacenie wynagrodzenia za każdy przepracowany dzień, także dotyczący okresu trwania wypowiedzenia. Poza tym pracownik nie może liczyć na żadne dodatkowe pieniądze. Jeśli chodzi o wyjątki, może one zaistnieć wtedy, gdy pracownik udowodni, że wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę nie jest prawnie skuteczne.