Umowa licencyjna w pigułce

Umowa licencyjna wielu osobom może kojarzyć się z licencją. Czy to jest to samo? Umowa licencyjna to termin stosowany w odniesieniu do prawnej czynności, tj. umowy zawartej między licencjobiorcą oraz licencjodawcą. Termin licencja oznacza natomiast upoważnienia, które są udzielane licencjobiorcy w ramach podpisania umowy licencyjnej. Warto o tym wiedzieć. W niniejszym artykule przedstawiamy informacje na temat tego, co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej, a także jej zalety. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i rozwiania swoich wątpliwości.

Co powinno się znaleźć w umowie licencyjnej?

Każda umowa licencyjna powinna posiadać szczegółowe określenie utworu, odnośnie którego prawa mają zostać obciążone, zapisy odnośnie pól eksploatacji, z których licencjobiorca będzie mógł korzystać z danego dzieła, a także zapis odnośnie upoważnienia licencjobiorcy do wykorzystywania majątkowych praw autorskich twórcy danego dzieła. W umowie licencyjnej należy dokładnie przedstawić dane dzieło i wymienić sposoby, w jaki się będzie je wykorzystywać, na przykład rozpowszechnianie materiałów reklamowych. W umowie licencyjnej musi być także szczegółowe oznaczenie odnośnie wysokości zapłaty, jaka przysługuje licencjodawcy z tytułu udzielenia licencji.

Cele umowy licencyjnej 

Umowa licencyjna ma na celu udzielić licencjobiorcy zgody na korzystanie z danego dzieła w ustalonym pisemnie zakresie. Nie tylko majątkowe, ale także osobiste prawa autorskie cały czas są przy twórcy. Jeżeli zaś chodzi o cel umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to jest nim przekazanie części bądź całości autorskich praw majątkowych twórcy danego dzieła na osobę trzecią. W przypadku jakichkolwiek problemów z zapisem umowy licencyjnej pomocy i porady prawnej w tym zakresie może udzielić adwokat albo radca prawny. Warto skorzystać z rad specjalisty, aby mieć pewność, że nie zostały popełnione żadne błędy w treści umowy.

Zalety umowy licencyjnej

Każda kancelaria prawna potrafi wymienić zalety zawierania umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest najlepszym rozwiązaniem, aby móc dokładnie i przejrzyście przedstawić warunki korzystania, które chronią nie tylko autora (twórcę), ale także użytkownika przed dopuszczeniem się naruszeń. Umowa licencyjna przy braku innych zapisów umownych, daje gwarancję do korzystania z danego dzieła przez pięć lat w państwie, w którym licencjobiorca posiada swoją siedzibę. Po upływie pięciu lat prawo, które zostało uzyskane w oparciu o umowę licencyjną wygasa. Dlatego też należy przed podpisaniem umowy, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, ustalić czas trwania umowy oraz to, jak zostanie ona rozwiązana. Należy jednak wiedzieć o tym, że licencjobiorca nie może upoważniać innych osób do korzystania z danego utworu w ramach otrzymanej licencji. Umowa licencyjna jest bardzo dobrą alternatywą dla umowy, która przenosi prawa autorskie majątkowe - każdy prawnik powinien powiadomić o tym fakcie każdego twórcę, który rozważa zawarcie umowy licencyjnej.

Read More

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech odnosi się do jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika, które ma na calu zakończyć stosunek pracy. Jaką treść powinien posiadać dokument? Jak wygląda odprawa przy wypowiedzeniu umowy w czasie okresu próbnego? Kiedy poprosić prawnika o pomoc? Czy pracownikowi przysługuje odprawa w trakcie okresu próbnego?

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno wskazywać jednoznacznie wolę zakończenia stosunku pracy. Okazuje się, że może to wynikać także z zachowania jednej ze stron, przykładowo opuszczenia stanowiska pracy. Jeśli pracodawca wyda oświadczenie o tym, że pracownik zaniechał w danym czasie świadczenia pracy, wtedy nie stanowi to wypowiedzenia umowy o pracę. Co ciekawe, wypowiedzenie nie może następować pod warunkiem, przy czym wyjątkiem jest jedynie wypowiedzenie, które zmienia warunku pracy. Z reguły wypowiedzenie nie musi wskazywać podania powodu. Ponadto, warto podkreślić, że osoba odbierająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, może żądać pisemnego podania powodu takiego stanu rzeczy. 

Forma pisemna

Pamiętajmy o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech musi występować w pisemnej formie wraz z podpisem osoby składającej oświadczenie o wypowiedzeniu. Nie wystarczy w tym przypadku użycie stempla, kopii, czy też przesłanie wiadomości e-mail. Niemieckie przepisy jasno wskazują, że brak własnoręcznego podpisu oznacza nieważność dokumentu. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, pomocą posłuży nam prawnik i doświadczona kancelaria. 

Zakończenie okresu próbnego bez zachowania okresu wypowiedzenia

W trakcie okresu próbnego pracodawca może rozwiązać stosunek pracy zgodnie z  § 622 Abs. 3 BGB. Jednakże obowiązuje tutaj dwutygodniowe okres wypowiedzenia, o czym warto pamiętać. Prawo niemieckie dopuszcza także możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym przypadku musi zaistnieć ważny ku temu powód, taki jak np. konflikt z pracownikami, agresja, uporczywa odmowa pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, kradzieże itp. 

Odprawa przy wypowiedzeniu umowy w czasie okresu próbnego

Okres próbny w niemieckich przepisach jest wskazywany jako czas, w którym pracodawca sprawdza osobę zatrudnioną pod kątem przydatności dla firmy i jego umiejętności. Okazuje się, że niemiecki kodeks cywilny nie posiada dokładnie regulowanych kwestii co do zatrudnienia pracownika na okres próbny. Możliwość taką wskazano w regulacji §622 BGB, która odnosi się do okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie  umowy w trakcie okresu próbnego wiąże się z tym, że pracownikowi nie przysługuje odprawa. Konieczne jest wypłacenie wynagrodzenia za każdy przepracowany dzień, także dotyczący okresu trwania wypowiedzenia. Poza tym pracownik nie może liczyć na żadne dodatkowe pieniądze. Jeśli chodzi o wyjątki, może one zaistnieć wtedy, gdy pracownik udowodni, że wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę nie jest prawnie skuteczne. 

Read More

Molestowanie w miejscu pracy. Zobacz, co możesz z tym zrobić.

Molestowanie w miejscu pracy jest szczególną formą nękania. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy ofiara wstydzi się mówić głośno o problemie, albo nie zdaje sobie sprawy, że miała do czynienia z molestowaniem. To dlatego statystyki dotyczące problemu uważa się za zaniżone. Dziś mówi się o około 20% Polaków, którzy w swojej pracy zauważyli przypadki molestowania. Blisko 90% ofiar stanowią kobiety. Co robić, gdy problem zauważa się w najbliższym otoczeniu, bądź gdy dotyczy on nas samych?

Czym jest molestowanie?

W przepisach nie ma jednoznacznej definicji molestowania seksualnego w miejscu pracy, stąd lista czynności podlegająca pod to pojęcie jest obszerna. Ofiarą może stać się osoba podlegająca szantażowi seksualnemu. Pod groźbą zwolnienia z pracy zmusza się ją do świadczenia usług seksualnych. Molestowaniem są też poniżające uwagi o zabarwieniu seksualnym, wygłaszane na forum pracowniczym, w tym niestosowne uwagi dotyczące wyglądu, czy nieodpowiednie gesty, takie jak dotykanie, czy przytulanie. Ofiara może być również nękana treściami pornograficznymi, nieprzyzwoitymi wiadomościami, czy wreszcie propozycjami do odbycia stosunku seksualnego. To nie wszystkie z czynności, które noszą znamiona molestowania w miejscu pracy. Otwarta lista działań kwalifikujących je do molestowania sprawia, że ofiary często nie potrafią określić, z czym mają do czynienia.

Co może zrobić ofiara molestowania?

Ofiary molestowania w miejscu pracy o pomoc mogą zwrócić się do profesjonalistów. Doświadczony adwokat prawa pracy z Wrocławia udzieli wyczerpujących informacji na temat tego, jakie kroki należy podjąć w celu rozwiązania problemu. Najważniejsze jest przeciwstawianie się działaniom sprawcy poprzez rozmowę i wyznaczenie jasnych granic. Jeśli to nie pomaga, stosowną skargę skierować należy do przełożonego, bądź pracodawcy. Zdarza się bowiem, że za molestowanie odpowiedzialny jest współpracownik. Jeśli niestosowne zachowania wychodzą od właściciela firmy, w której pracuje ofiara, wówczas pomocy trzeba szukać na zewnątrz. Pismo z zawiadomieniem o sprawie złożyć należy w Państwowej Inspekcji Pracy. W niektórych wypadkach adwokaci doradzają, by informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazać do prokuratury.

W sprawie molestowania może rozstrzygać sąd

W szczególnych przypadkach molestowania swoich praw dochodzić można w sądzie. Reprezentujący ofiarę adwokat z Wrocławiabądź innego miasta znieść może wniosek o ukaranie oprawcy oraz zadośćuczynienie ofierze. Okazuje się bowiem, że choć w przepisach nie ma jednoznacznej definicji molestowania, to pracownik jest w tej kwestii chroniony. Stanowią o tym między innymi art. 197 oraz art. 218 Kodeksu karnego. W myśl tych przepisów zarówno oprawca zmuszający ofiarę do obcowania płciowego, jak i pracodawca, tolerujący uporczywe naruszanie praw pracownika w swojej firmie podlega odpowiedzialności karnej. Warto równocześnie pamiętać, że w postępowaniu sądowym to po stronie pracodawcy i sprawcy stoi kwestia udowodnienia, że do zarzucanej im czynności nie doszło. Osoba molestowana chroniona jest przez prawo. Istotne jest więc reagowanie nawet na najdrobniejszy sygnał molestowania tak, by nie przerodził się on w poważniejszy w skutkach problem.

Read More