Z jakich powodów można zwolnić pracownika, a kiedy jest to niemożliwe?

Pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika, jednak w określonych sytuacjach. Niekiedy do zwolnienia osoby zatrudnionej, dochodzi jeszcze w czasie okresu próbnego, nieraz zdarza się to także w czasie jego trwania.

Najczęstsze powody zwolnienia pracownika


1. Brak zdolności interpersonalnych

W wielu sytuacjach pracownik musi współpracować z całym zespołem, aby wykonać dane zadanie. Jeśli jego współpraca z innymi nie jest zbyt dobra, wówczas skutkuje to niską wydajnością i brakiem ostatecznego sukcesu. Nieumiejętność współdziałania w większym zespole jest częstą przyczyną zwolnień z pracy, czy też nieprzedłużania umów.

2. Słabe wyniki

Pracodawca często ma możliwość dokładnej analizy osiąganych wyników przed danego pracownika. Może określić jego wydajność czy skuteczność. Jeśli porówna dane z innymi zatrudnionymi osobami na takim samym stanowisku, może uznać, że jego wyniki są zbyt słabe. Pracodawca zdecyduje wówczas o szkoleniu odpowiedniej motywacji albo w ostateczności o zwolnieniu pracownika.

3. Utrata zaufania do pracownika

Istnieje wiele powodów, z których pracodawca może utracić zaufanie do swojego pracownika. Może to być na przykład sfałszowane CV, kandydat na stanowisko zapewniał, iż ma pewne doświadczenie i kompetencję, jednak w rzeczywistości ich nie posiada. Utrata zaufania wynika także z okłamywania pracodawcy, na przykład co do czasu wykonania danego projektu.

4. Lekceważenie poleceń służbowych

W niektórych przypadkach pracownikom zdarza się lekceważyć polecenia służbowe otrzymane od szefostwa. Wydaje im się, że wiedzą lepiej. Niestety takie działania mogą doprowadzić pracodawcę do poważnych strat. Częste nie wykonywanie danych zadań, czy spóźnianie się z ich terminem, jest wystarczającym powodem do zwolnienia pracownika. W razie wątpliwości, czy powód do zwolnienia osoby jest wystarczający, wszelkie wątpliwości rozwiąże adwokat prawo pracy Wrocław. Ważne jest przede wszystkim to, aby pracodawca zwolnił pracownika zgodnie z prawem, w tym może pomóc właśnie adwokat Gdańsk.

W jakich sytuacjach pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi?

  • kiedy pracownikowi brakuje maksymalnie 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia u pracodawcy umożliwiłby mu otrzymanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku
  • kobiecie w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu wychowawczego i macierzyńskiego
  • w czasie urlopu pracownika oraz każdej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Ochrona pracowników w wieku emerytalnym

Ochrona pracownika wygasa z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przez pracownika. Osoba zatrudniona w firmie, która jest w wieku emerytalnym, pozbawiona jest wszelkiej ochrony przed wypowiedzeniem. Taką osobę można bez problemu zwolnić, należy jednak pamiętać, aby traktować ją koniecznie tak samo, jak pozostałych pracowników. Wypowiedzenie umowy o pracę musi być również uzasadnione, tak jak w innych przypadkach. Ważne jest również przeprowadzenie wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami o rozwiązywaniu umów w tym trybie.